Radom na projektu Hrvatski jezik u Europskoj uniji povezat će se jezična zajednica u Hrvatskoj sa zajednicom u inozemstvu, primarno u institucijama EU-a. Terminologija, pogled na jezično savjetništvo, zakonodavni okvir i prevođenje u EU-u te suradnja s nacionalnim stručnjacima u Hrvatskoj bit će opisani zasebno i u dvojezičnome priručniku primjenjivu za rad u višejezičnome okružju. Modeli upotrebe jezika te novi koine administrativnoga stila i pravnoga izričaja, s jedne strane, u kontekstu jezične humanizacije prikladne razumijevanju zakonodavstva na svakodnevnoj razini, s druge strane, donose i nove jezične koncepte.

Cilj je projekta dvojak: opisati hrvatski jezik od ulaska u Europsku uniju do danas te proširiti znanja na akademskoj razini kako bi se, među ostalim, vještine i kompetencije prevoditelja, ali i zanimanja kroatist razvijale u skladu sa suvremenim jezičnim i terminološkim tekovinama.

Najvažniji rezultati projekta objavljivat će se na ovim stranicama.